100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ mới nhất

Sau khi hoàn thành hồ sơ xin nhập tịch Mỹ, bạn sẽ phải trải qua một bài kiểm tra cam go gồm hệ thống 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ. Nếu đáp ứng được các yêu cầu của cục sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) thì bạn sẽ chính thức được nhập quốc tịch Mỹ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Và trong cuộc phỏng vấn các công dân của mình, các nhân viên USCIS sẽ yêu cầu bạn trả lời bằng miệng lên tới 10 trong số 100 câu. Bạn phải trả lời ít nhất 6 trong số 10 câu hỏi một cách chính xác để đạt được điểm đậu.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 4f6ffe13a5d75b2d6a3923922b3922e5 Tin nước Mỹthi nhập tịch Mỹ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Thẻ xanh nếu đáp ứng được các điều kiện cụ thể có thể nộp đơn xin nhập tịch

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Các nhân viên cũng có thể sẽ hỏi bạn một số câu hỏi khác để khẳng định rằng bạn có kiến thức cơ bản về nước Mỹ. Dưới đây Bài viết thuộc e7f8a7fb0b77bcb3b283af5be021448f Tin nước MỹDi Trú Quốc Tịch xin giới thiệu đến bạn 3 nhóm câu hỏi sẽ được yêu cầu trả lời khi tham gia thi quốc tịch Mỹ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

1. Công quyền Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

2. Lịch sử hoa kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

3. Tổng hợp về kiến thức công dân.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Phần 1: Công quyền hoa kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Công dân Hoa Kỳ có quyền bầu cử trong khi những người không phải là công dân thì không được. Trong một số trường hợp, công dân cũng được xử lý các thủ tục di trú nhanh hơn khi đưa các thành viên gia đình ở nước ngoài tới Hoa Kỳ. Ngoài ra, khi là công dân bạn cũng được hưởng lợi trong việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ khi đi Bài viết thuộc caf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa Tin nước Mỹdu lịch nước ngoài, tiếp cận rộng hơn tới một trong những hệ thống giáo dục cao học hàng đầu trên Bài viết thuộc e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd Tin nước Mỹthế giới và có thể dễ dàng đủ tiêu chuẩn hơn cho các mức học phí trong tiểu bang tại các trường đại học và cao đẳng công... Đó là những yếu tố có trong nhóm câu hỏi về “công quyền Hoa Kỳ”.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

A. Các nguyên tắc của dân chủ hoa kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

1. Luật cao nhất của quốc gia là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Hiến Pháp

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

2. Hiến Pháp có mục đích gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Thiết lập chánh phủ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Mô tả tổ chức chánh phủ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bảo vệ các quyền căn bản của người dân Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

3. Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chúng tôi người dân (We the People)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

4. Tu chính án là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Một sự thêm (vào Hiến Pháp)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

5. Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Luật Dân Quyền

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

6. Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do ngôn luận

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do tôn giáo

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do hội họp

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do báo chí

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do thỉnh nguyện chánh phủ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

7. Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Hai mươi bảy (27)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

8. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Thông báo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tuyên cáo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

9. Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quyền sống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quyền tự do

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quyền theo đuổi hạnh phúc

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

10. Tự do tôn giáo là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

11. Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Kinh tế tư bản

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Kinh tế thị trường

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

12. “Thượng tôn luật pháp” là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Cả các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Nhà cầm quyền phải tuân theo luật pháp.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Không ai được ở trên pháp luật cả.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

B. Hệ thống công quyền

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

13. Cho biết một ngành hay phần của công quyền.*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quốc Hội

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lập pháp

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tổng Thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Hành pháp

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Các tòa án

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tư pháp

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

14. Cách nào ngăn cản một ngành công quyền trở thành quá mạnh?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Kiểm soát lẫn nhau

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Phân quyền

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

15. Ai phụ trách hành pháp?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tổng Thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

16. Ai làm luật liên bang?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quốc Hội

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Thượng và Hạ Nghị Viện

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ngành Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

17. Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Thượng và Hạ Nghị Viện

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

18. Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Một trăm (100)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

19. Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Sáu (6)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

20. Ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

21. Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bốn trăm ba mươi lăm (435)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

22. Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Hai năm (2)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

23. Cho biết tên dân biểu của bạn.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

24. Thượng-nghị-sĩ đại diện ai?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tất cả người dân trong tiểu bang

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

25. Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Vì) dân số tiểu bang đó

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Vì) tiểu bang đó đông dân hơn

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

26. Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bốn (4) năm

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

27. Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tháng Mười Một

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

29. Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Joseph Robinette Biden

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Joe Biden

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

30. Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Phó Tổng Thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

31. Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chủ Tịch Hạ Nghị Viện

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

32. Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tổng thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

33. Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tổng Thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

34. Ai có quyền phủ quyết các dự luật?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tổng Thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

35. Nội các của Tổng Thống làm gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Cố vấn cho Tổng Thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

36. Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Canh Nông

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Thương Mại

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Quốc Phòng

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Giáo Dục

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Năng Lượng

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Nội An

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Nội Vụ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Lao Động

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Ngoại Giao

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Giao Thông

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bộ Trưởng Tư Pháp

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Phó Tổng Thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

37. Ngành tư pháp làm gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Duyệt lại luật lệ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Cắt nghĩa luật lệ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Giải quyết tranh cãi (bất hòa)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

38. Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tối Cao Pháp Viện

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

39. Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chín (9)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

40. Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Sonia Sotomayor

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

41. Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ In tiền

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tuyên chiến

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lập quân đội

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ký các hòa ước

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

42. Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền. Một trong những quyền này là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Cung cấp trường học và giáo dục

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bảo vệ dân chúng (cảnh sát)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Cấp bằng lái xe

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

43. Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

44. Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

45. Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Dân Chủ và Cộng Hòa

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

46. Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Đảng Cộng Hòa

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

47. Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ John Andrew Boehner

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ John Boehner

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

C. Quyền hạn và bổn phận

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

48. Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Công dân mười tám (18) tuổi và hơn (được đi bầu).

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

49. Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Phục vụ trong bồi thẩm đoàn

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Đi bầu trong bầu cử liên bang

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

50. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tham gia bầu cử cấp liên bang

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ứng cử chức vụ liên bang

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

51. Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do phát biểu ý kiến

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do ngôn luận

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do hội họp

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do thỉnh nguyện chính quyền

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tự do thờ phượng

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quyền mang vũ khí tự vệ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

52. Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lá cờ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

53. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tuân hành luật lệ của Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Phục vụ (công việc quan trọng cho) Hoa Kỳ (nếu cần)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Trung thành với quốc gia Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

54. Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Mười tám (18) và hơn

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

55. Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bầu cử

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tham gia một đảng phái chính trị

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tham dự vào một cuộc vận động tranh cử

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tham dự vào một nhóm hoạt động công dân

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tham dự vào một nhóm hoạt động cộng đồng

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Phát biểu ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Gọi điện thoại cho nghị sĩ và dân biểu

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tranh cử

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Góp ý kiến trên một tờ báo

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

56. Ngày cuối cùng có thể nạp mẫu khai thuế cho liên bang là?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Mười lăm Tháng Tư (15/4)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

57. Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ở tuổi mười tám (18)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Phần 2: Lịch sử hoa kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Với phần thi về lịch sử Hoa Kỳ: Ứng viên cũng không cần phải là một chuyên gia biết tất cả các sự kiện lịch sử và chính quyền Mỹ. Nhân viên phỏng vấn chỉ muốn chắc chắn rằng ứng viên hiểu biết cơ bản về lịch sử và các sự kiện quan trọng của đất nước mà họ sắp trở thành công dân. Và các câu hỏi của phần lịch sử này cũng được chia làm 3 phần lớn: thuộc địa và độc lập, thời kì 1800 và cuối cùng là lịch sử cận đại Hoa Kỳ và các thông tin lịch sử quan trọng khác.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 4f6ffe13a5d75b2d6a3923922b3922e5 Tin nước MỹLịch sử Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Lịch sử Hoa Kỳ là kiến thức bắt buộc phải biết khi thi nhập tịch 

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

A. Thời kỳ thuộc địa và độc lập

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

58. Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ tự do

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ tự do chính trị

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ tự do tôn giáo

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ cơ hội kinh tế

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ hành xử tôn giáo của mình

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ tránh sự áp bức

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

59. Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ người da đỏ Mỹ Châu

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ thổ dân Mỹ Châu

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

60. Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ người Phi Châu

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ người từ Phi Châu

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

61. Tại sao những người di dân thời thuộc địa chống lại người Anh?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ vì thuế má cao quá (phải đóng thuế mà không có người đại diện)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ (ở trọ, làm trại binh)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ vì người di dân thời thuộc địa không có chính quyền tự quản

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

62. Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Thomas) Jefferson

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

63. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chấp nhận lúc nào?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ 4 Tháng Bảy 1776

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

64. Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ New Hampshire

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Massachusetts

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Rhode Island

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Connecticut

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ New York

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ New Jersey

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Pennsylvania

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Delaware

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Maryland

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Virginia

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ North Carolina

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ South Carolina

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Georgia

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

65. Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Soạn thảo Hiến Pháp.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Các nhà lập quốc soạn thảo Hiến Pháp.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

66. Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ 1787

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

67. Các bài tham luận gọi là Federalist Papers có mục đích hỗ trợ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (James) Madison

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Alexander) Hamilton

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (John) Jay

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Publius

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

68. Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ nhà ngoại giao Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ thành viên già nhất của Đại Hội Lập Hiến

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ người viết cuốn lịch “Poor Richard’s Almanac”

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ người khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

69. Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (George) Washington

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

70. Ai là Tổng Thống đầu tiên?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (George) Washington

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

B. Thời kỳ 1800

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

71. Hoa Kỳ mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lãnh Thổ Louisiana

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Louisiana

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

72. Nói tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chiến tranh 1812

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chiến tranh Hoa Kỳ-Mễ-Tây-Cơ (Mexico)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Nội chiến

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chiến tranh Hoa Kỳ-Tây-Ban-Nha

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

73. Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Nội chiến

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chiến tranh giữa các Tiểu Bang

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

74. Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ vấn đề nô lệ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ các vấn đề kinh tế

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ quyền của các tiểu bang

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

75. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ giữ gìn (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

76. Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ giải phóng nô lệ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

77. Bà Susan B. Anthony làm gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ tranh đấu cho quyền phụ nữ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ tranh đấu cho dân quyền

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

C. Lịch sử cận đại hoa kỳ và các thông tin lịch sử quan trọng khác

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

78. Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Thế Chiến Thứ Nhất

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Thế Chiến Thứ Hai

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chiến Tranh Việt Nam

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

79. Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Woodrow) Wilson

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

80. Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Franklin) Roosevelt

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

81. Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Nhật Bản, Đức và Ý

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

82. Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Thế Chiến Thứ Hai

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

83. Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chủ Nghĩa Cộng Sản

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

84. Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (phong trào) dân quyền

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

85. Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ tranh đấu cho dân quyền

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

86. Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

87. Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

[Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Cherokee

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Navajo

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Sioux

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Chippewa

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Choctaw

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Pueblo

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Apache

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Iroquois

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Creek

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Blackfeet

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Seminole

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Cheyenne

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Arawak

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Shawnee

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Mohegan

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Huron

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Oneida

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lakota

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Crow

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Teton

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Hopi

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Inuit

Phần 3: Tổng hợp về kiến thức công dân

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Cuối cùng trong gói 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ là phần kiến thức tổng hợp của công dân, nó bao gồm những câu hỏi đơn giản từ thực tế hàng ngày bạn quan sát và trải nghiệm, được chia ra làm 3 phần lớn: địa dư, các biểu tượng và cuối cùng là các ngày lễ lớn trong năm của nước Mỹ. Chỉ là những kiến thức mà bạn thu nhặt từ cuộc sống, thật đơn giản phải không nào?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 4f6ffe13a5d75b2d6a3923922b3922e5 Tin nước Mỹ nhập quốc tịch Mỹ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Trở thành công dân Mỹ, bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như công dân Mỹ thuần tuý

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

A. Địa dư

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

88. Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Sông) Missouri

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Sông) Mississippi

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

89. Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Thái-Bình-Dương

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

90. Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Đại-Tây-Dương

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

91. Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Puerto Rico

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quần Đảo Virgin

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Đảo Samoa

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Quần Đảo Bắc Mariana

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Đảo Guam

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

92. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Maine

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ New Hampshire

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Vermont

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ New York

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Pennsylvania

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ohio

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Michigan

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Minnesota

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ North Dakota

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Montana

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Idaho

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Washington

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Alaska

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

93. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ California

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Arizona

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ New Mexico

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Texas

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

94. Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Washington, D.C.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

95. Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ (Hải Cảng) Nữu Ước

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Đảo Liberty

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

[Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

B. Các biểu tượng

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

96. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ bởi vì đã có 13 thuộc địa nguyên thủy

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ bởi vì các lằn này tượng trưng cho 13 thuộc địa nguyên thủy

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

97. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ bởi vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ bởi vì có 50 tiểu bang

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

98. Tựa của bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ The Star-Spangled Banner

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

C. Các ngày lễ

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

99. Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ 4 Tháng 7

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

100. Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Tết Tây

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ngày Các Tổng Thống

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lễ Độc Lập (Independence Day)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lễ Lao Động (Labor Day)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ngày Tưởng Niệm Columbus

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

▪ Lễ Giáng Sinh

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Trên đây là toàn bộ nội dung của 100 câu hỏi mới nhất thi quốc tịch Mỹ. Bạn có thể cập nhật thông tin câu hỏi thường xuyên tại uscis.gov

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

 

Tags:
Mỹ công bố giải pháp để không phải cấm laptop nữa

Mỹ công bố giải pháp để không phải cấm laptop nữa

Chính quyền Mỹ vừa công bố những biện pháp tăng cường an ninh với các chuyến bay tới Mỹ nhằm mục tiêu bãi bỏ lệnh cấm mang laptop gây tranh cãi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất