15 mẫu câu hữu ích giúp bạn hỏi thông tin

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hay hỏi về thông tin về người hoặc sự vật nào đó. Cùng học các cấu trúc dùng để hỏi thông tin dưới đây nhé!

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

1. Can/ Could you tell me…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Bạn có thể chỉ cho tôi…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

2. Could you give me some (more) information on…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Có thể cho tôi vài/ nhiều hơn thông tin về…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

3. I’d like to know…

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Tôi muốn biết….

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

4. Do you know…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Bạn có biết…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

5. Do you have any idea…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Bạn có biết…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

6. Could anyone tell me…? (use thBài viết thuộc b534ba68236ba543ae44b22bd110a1d6 Tin nước Mỹis phrase when asking a group of people)

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Ai đó có thể chỉ cho tôi…? (khi hỏi một nhóm người)

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

7. Would/ Do you happen to know…?

 

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Bạn có biết…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

8. I don’t suppose you (would) know…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Không biết là bạn có thể chỉ cho tôi…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

9. Tell me about…

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Cho tôi biết về…

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

10. I’m calling to find out… (use this phrase on the telephone)

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Tôi gọi điện để tìm… (sử dụng trong trường hợp gọi điện thoại)

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

11. I wonder if someone could tell me…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Không biết ai đó có thể chỉ cho tôi…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

12. Could you give me some idea of…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Bạn có thể cho tôi vài ý kiến về…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

13. I wonder if you could tell me…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Không biết bạn có thể chỉ cho tôi…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

14. I’m looking for…

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Tôi đang tìm kiếm…

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

15. Have you got an idea of…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Bạn có biết về…?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Excuse me, could you tell me how to get to the bus station?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường tới bến xe buýt không?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Tell me about this machine.

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Cho tôi biết thông tin về chiếc máy này.

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Do you know where her company is?

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ

Bạn có biết công ty cô ấy ở đâu không?

Nguồn: Esl Buzz 

Tags:
Cách nào bảo lãnh nhân viên đến Hoa Kỳ làm việc

Cách nào bảo lãnh nhân viên đến Hoa Kỳ làm việc

Có nhiều cơ sở thương mại gặp nhiều khó khăn, trở ngại mới tìm được nhân viên có đủ khả năng để làm tròn bổn phận công việc. Những trở ngại thường gặp phải vì rất hiếm có nhân viên làm những công việc đó, hoặc cơ sở thương mại ở những địa phương không có nhân viên.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất