15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

Lương trung bình những ngành này trên 100.000 USD/năm, nhân lực trong 7 năm tới dự kiến cần hàng chục nghìn người, theo Cục thống kê Lao động Mỹ.

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

1. Giám đốc điều hành

Điều hành kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối ở cấp quản lý cao nhất.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 181.210 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 58.400 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên. 

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Xác định những mục tiêu về công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 135.800 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 94.800 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuật

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật.

Mức lương trung bình năm 2016: 134.730 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 59.500 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên. 

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

4. Quản lý Marketing

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Xác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 131.180 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 64.200 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

5. Kỹ sư dầu khí

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Thiết kế các thiết bị để khai thác dầu và khí một cách có lợi nhất.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016 là: 128.230 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.000 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: Không

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

6. Phi công

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Điều khiển các máy bay chở hành khách hay hàng hóa.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 127.820 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 19.300 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm và qua đào tạo trung hạn tại chỗ.

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

7. Quản lý tài chính

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Làm báo cáo tài chính, các hoạt động đầu tư trực tiếp và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho mục tiêu tài chính dài hạn cho một tổ chức.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 121.750 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 169.300 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên. 

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

8. Quản lý khoa học tự nhiên

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Giám sát công việc của các nhà khoa học, hoạt động trực tiếp liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phối hợp kiểm tra chất lượng và sản xuất.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016 là: 119.850 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.300 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên. 

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

9. Quản lý bán hàng

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Đặt ra mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chương trình đào tạo cho các đại diện bán hàng của tổ chức.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 117.960 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 108.000 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: Ít hơn 5 năm. 

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

10. Quản lý bồi thường và trợ cấp

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Lập kế hoạch , phát triển và giám sát các chương trình để xác định mức độ chi trả cho nhân viên của một tổ chức.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 116.240 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 6.000 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

11. Kỹ sư phần cứng máy tính

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong phần cứng máy tính.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 115.080 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 18.400 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: Không. 

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

12. Quản lý thu mua

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của nhân lực thu mua hàng hóa như nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016 là: 111.590 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 17.900 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

13. Kỹ sư hàng không

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Thiết kế máy bay, hệ thống động cơ và nghiên cứu khí động học của máy bay.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016 là: 109.650 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 20.700 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: Không. 

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

14. Quan hệ công chúng và quản lý gây quỹ

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Lập kế hoạch và chỉ đạo việc tạo ra các tài liệu nhằm duy trì, nâng cao hình ảnh của khách hàng.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 107.320 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 27.100 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Bài viết thuộc ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 Tin nước Mỹ

15. Quản lý nhân sự

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Giám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, tuyển chọn của tổ chức.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Mức lương trung bình năm 2016: 106.910 USD.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 46.600 người.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Bài viết thuộc 53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 Tin nước Mỹ

Dương Tâm (theo Business Insider)

Tags:
California ngăn người nhảy cầu tự tử

California ngăn người nhảy cầu tự tử

Trong số những cây cầu ở Mỹ, Golden Gate ở San Francisco là nơi được dân chán đời chọn làm nơi để đi qua bên kia thế giới nhiều nhất.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất