22 biển báo hay gặp ở sân bay mà bạn cần phải biết

Với những ai ít đi máy bay, các biển báo lạ tại sân bay cũng gây không ít khó khăn cho hành khách. Chỉ một chút hiểu sai cũng có thể khiến chuyến bay bị lỡ. Trước khi ra nước ngoài, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thật kĩ ý nghĩa của những biển báo hay gặp nhé!

Bài viết thuộc dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

1. domestic departures – /dəˈmes.tɪk.dɪˈpɑːr.tʃɚ/: nơi khởi hành của các chuyến bay nội địa

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

2. arrivals – /əˈraɪ.vəl/: khu đến

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

3. arrival board – /əˈraɪ.vəl.bɔːrd/: bảng giờ đến của các chuyến bay

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

4. departure board – /dɪˈpɑːr.tʃɚ.bɔːrd/: bảng giờ đi các chuyến bay

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

5. international departures – /ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl.dɪˈpɑːr.tʃɚ/: nơi khởi hành của các chuyến bay quốc tế

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

6. domestic terminal – /dəˈmes.tɪk.ˈtɝː.mə.nəl/: ga đến trong nước

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

7. international terminal – /ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl.ˈtɝː.mə.nəl/: ga đến quốc tế

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

8. gate summary – /ɡeɪt.ˈsʌm.ɚ.i/: cổng thông tin tổng hợp về chuyến bay, bao gồm các thông tin sau:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

boarding – /ˈbɔːr.dɪŋ/: đang lên tàu bay

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

cancelled – /ˈkæn.səl/: bị hủy

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

check in desk– /ˈtʃek.ɪn ˌdesk/: quầy check in (quầy làm thủ tục)

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

delayed – /dɪˈleɪd/: bị tạm hoãn

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

destination – /ˌdes.təˈneɪ.ʃən/: nơi đến

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

flight – /flaɪt/: số hiệu chuyến bay

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

gate – /ɡeɪt/: cửa khởi hành

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

remark – /rɪˈmɑːrk/: ghi chú

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

time – /taɪm/: giờ bay

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

took off – / /tʊk. ɑːf/: cất cánh

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

9. lost and found – /ˌlɑːst.ənˈfaʊnd/: quầy báo mất và báo thấy đồ

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

10. duty free – /ˌduː.t̬iˈfriː/: miễn thuế, các cửa hàng miễn thuế

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

11. luggage storage – /ˈlʌɡ.ɪdʒ. ˈstɔːr.ɪdʒ/: quầy giữ hộ hành lý

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

12. baggage claim – /ˈbæɡ.ɪdʒ.kleɪm/: băng chuyền nơi nhận hành lý ký gửi

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

13. money exchange – /currency exchange counter/: quầy đổi tiền, đổi ngoại tệ

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

14. airport information – /ˈer.pɔːrt.ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/: quầy thông tin về sân bay (nơi có thể hỏi tất cả các thông tin về chuyến bay cũng như thủ tục bay)

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

15. passenger services coutner: dịch vụ trợ giúp khách hàng

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

16. tourist information – /ˈtʊr.ɪst.ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/: quầy thông tin về du lịch

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

17. restroom (/ˈrest.rʊm/) /toilets (/ˈtɔɪ.lət/): nhà vệ sinh

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

18. food court – /ˈfuːd ˌkɔːrt/: khu vực ăn uống

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

19. sercurity – /səˈkjʊr.ə.t̬i/: an ninh

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

20. sercurity check – /səˈkjʊr.ə.t̬i.tʃek/: kiểm tra an ninh

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

21. custom control – /ˈkʌs•təmz.kənˈtroʊl/: kiểm tra hải quan

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

22. lounge – /laʊndʒ/: phòng chờ

Nguồn tapchihoaky

Tags:
New York: Đột nhập tiệm nail ở Bayside t.r.ộ.m tiền

New York: Đột nhập tiệm nail ở Bayside t.r.ộ.m tiền

Một người đàn ông, cư dân thành phố Bayside, New York đang phải hầu tòa vì đột nhập vào hai doanh nghiệp để t.r.ộ.m, trong đó có một tiệm nail.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất