50 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh đã học là phải biết

Chúng ta cùng học các cặp tính từ phổ biến nhất có nghĩa trái ngược trong tiếng Anh nhé.

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Alive – /əˈlaɪv/ – dead – /ded/: sống – chết

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Beautiful – /ˈbjuː.t̬ə.fəl/ – ugly – /ˈʌɡ.li/: đẹp – xấu

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Big – /bɪɡ/ – small – /smɑːl/: to – nhỏ

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Bitter – /swiːt/ – sweet – /swiːt/: đắng – ngọt

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Cheap – /tʃiːp/ – expensive – /ɪkˈspen.sɪv/: rẻ – đắt

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Clean – /kliːn/ – dirty – /ˈdɝː.t̬i/: sạch – bẩn

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Curly – /ˈkɝː.li/ – straight – /streɪt/: quăn – thẳng

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Difficult – /ˈdɪf.ə.kəlt/ – easy – /ˈiː.zi/: khó – dễ

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Good – /ɡʊd/ – bad – /bæd/: tốt – xấu

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Early – /ˈɝː.li/ – late – /leɪt/: sớm – muộn

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Fat – /fæt/ – thin – /θɪn/: béo – gầy

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Full – /fʊl/ – empty – /ˈemp.ti/: đầy đủ – trống rỗng

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Hot – /hɑːt/ – cold – /koʊld/: nóng – lạnh

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Happy – /ˈhæp.i/ – sad – /sæd/: vui vẻ – buồn bã

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Hardworking – /ˈhɑrdˈwɜr.kɪŋ/ – lazy – /ˈleɪ.zi/: chăm chỉ – lười nhác

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Modern – /ˈmɑː.dɚn/ – traditional – /trəˈdɪʃ.ən.əl/: hiện đại – truyền thống

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

New – /nuː/ – old – /oʊld/: mới – cũ

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Nice – /naɪs/ – nasty – /ˈnæs.ti/: dễ chịu, hấp dẫn, tốt đẹp – dơ dáy, khó chịu, bẩn thỉu

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Intelligent – /ɪnˈtel.ə.dʒənt/ – stupid – /ˈstuː.pɪd/: thông minh – ngu ngốc

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Interesting – /ˈɪn.trɪs.tɪŋ/ – boring – /ˈbɔː.rɪŋ/: thú vị – buồn chán

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Light – /laɪt/ – heavy – /ˈhev.i/: nhẹ – nặng

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Polite – /pəˈlaɪt/ – rude – /ruːd/: lịch sự – thô lỗ

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Poor – /pʊr/ – rich – /rɪtʃ/: nghèo – giàu

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Quiet – /ˈkwaɪ.ət/ – noisy – /ˈnɔɪ.zi/: tĩnh lặng – ồn ào

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Right – /raɪt/ – wrong – /rɑːŋ/: đúng đắn – sai trái

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Safe – /seɪf/ – dangerous – /ˈdeɪn.dʒɚ.əs/: an toàn – nguy hiểm

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Short – /ʃɔːrt/ – long – /lɑːŋ/: ngắn – dài

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Small – /smɑːl/ – big – /bɪɡ/: nhỏ – lớn

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Soft – /sɑːft/ – hard – /hɑːrd/: mềm – cứng

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Single – /ˈsɪŋ.ɡəl/ – married – /ˈmer.id/: độc thân – đã kết hôn

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

True – /truː/ – false – /fɑːls/: đúng – sai

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Well – /wel/ – ill – /ɪl/: khỏe – ốm

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

White – /waɪt/ – black – /blæk/: trắng – đen

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Asleep – /əˈsliːp/ – awake – /əˈweɪk/: buồn ngủ – tỉnh táo

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Alert – /əˈlɝːt/ – drowsy – /ˈdraʊ.zi/: cảnh giác, tỉnh táo – lơ mơ, gà gật

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Awesome – /ˈɑː.səm/ – terrible – /ˈter.ə.bəl/: tuyệt vời – tệ hại

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Best – /best/ – worst – /wɝːst/: tốt nhất – xấu nhất

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Brave – /breɪv/ – afraid – /əˈfreɪd/: dũng cảm – sợ hãi

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Calm – /kɑːm/ – nervous – /ˈnɝː.vəs/: bình tĩnh – bồn chồn lo lắng

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Certain – /ˈsɝː.tən/ – unsure – /ʌnˈʃʊr/: chắc chắn – không chắc chắn

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Close – /kloʊz/ – distant – /ˈdɪs.tənt/: gần gũi – xa cách

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Complete – /kəmˈpliːt/ – incomplete – /ˌɪn.kəmˈpliːt/: trọn vẹn – khiếm khuyết

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Cruel – /ˈkruː.əl/ – kind – /kaɪnd/: độc ác – tốt bụng

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Dry – /draɪ/ – wet – /wet/: khô – ướt

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Early – /ˈɝː.li/ – late – /leɪt/: sớm – muộn

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Hungry – /ˈhʌŋ.ɡri/ – full – /fʊl/: đói – no

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Narrow – /ˈner.oʊ/ – wide – /waɪd/: hẹp – rộng

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Public – /ˈpʌb.lɪk/ – private – /ˈpraɪ.vət/: công khai – riêng tư

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Raw – /rɑː/ – cooked – /kʊkt/: sống – chín

Bài viết thuộc 96ea64f3a1aa2fd00c72faacf0cb8ac9 Tin nước Mỹ

Regular – /ˈreɡ.jə.lɚ/ – irregular – /ɪˈreɡ.jə.lɚ/: thường xuyên – bất thường

Tags:
Mỹ khó có khả năng gây chiến với Triều Tiên

Mỹ khó có khả năng gây chiến với Triều Tiên

Cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc cho rằng Washington đang tỏ ra mềm mỏng dần, giảm nguy cơ xảy ra Chiến tranh Triều Tiên lần hai.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất