50 từ lóng người Anh – Mỹ hay dùng (phần II)

Nếu bạn hiểu và biết dùng từ lóng, người bản xứ sẽ thấy bạn thân thiện hơn. Vậy nên đừng quên bỏ túi những từ lóng dưới đây nhé. Bên cạnh từ lóng là những từ/cụm từ thông thường đồng nghĩa, bạn sẽ dễ dàng hiểu được nó hơn.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Fiver – £5: 5 bảng

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

How much Bài viết thuộc 502e4a16930e414107ee22b6198c578f Tin nước Mỹis this? – Fiver!

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Cái này bao nhiêu tiền? – 5 bảng!

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Fortnight – Two Weeks: 2 tuần

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

How long will you stay in Ha Noi?

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Cậu sẽ ở Hà Nội bao lâu?

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

I will stay here for fortnight.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Mình sẽ ở đây trong 2 tuần.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Give You A Bell – Call you: gọi cho bạn

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Good-bye! I’ll give you a bell tomorrow.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Tạm biệt nhé! Tớ sẽ gọi cậu ngày mai.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Gobsmacked – Amazed: bất ngờ

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

It’s so gobsmacked, Bài viết thuộc eeb69a3cb92300456b6a5f4162093851 Tin nước MỹTrump did win!

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Thật là bất ngờ, Trump đã thắng!

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Gutted – Devastated:  tàn phá ,thảm thiết

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

The area has been devastated by war.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Khu vực đã bị phá hủy hoàn toàn bởi chiến tranh.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Hoover – Vacuum: máy hút bụi

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

We use Hoover to clean the carpet.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Chúng ta dùng máy hụt bụi để làm sạch tấm thảm.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Kip – Sleep or nap: ngủ một chút

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

I must get some kip.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Tôi phải ngủ một chút!

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Knackered – Tired: mệt mỏi

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

He feels so knackered after a long time working.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Anh ấy thấy mệt mỏi sau một thời gian dài làm việc.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Know Your Onions – Knowledgeable: thông thái

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

You really know your onions!

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Bạn thật thông thái!

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Loo – Toilet: nhà vệ sinh

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Please, remember clean the loo to day.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Nhớ là hãy cọ rửa nhà vệ sinh nhé.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Lost the Plot – Gone Crazy: bị điên rồi

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

He spent all money he has on that car! He lost the Plot.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Anh ta đã tiêu hết tiền vào cái xe ô tô đấy! Anh ta điên mất rồi.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Nicked – Stolen: bị ăn cắp, ăn cướp

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

I’ve had my bike nicked again.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Tôi lại bị mất cắp xe đạp rồi.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Nosh – Food: thức ăn

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Don’t waste the nosh.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Đừng có lãng phí đồ ăn.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Nutter – Crazy Person: kẻ khùng

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

They think he is nutter, but he isn’t!

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Họ nghĩ anh ta là người điên, nhưng không phải đâu!

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  One Off – One time only: 1 lần duy nhất

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

You have this change one off in life, be saved!

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Bạn có cơ hội này duy nhất một lần trong đời thôi, hãy đắc độ!

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Pants – Panties: quần lót

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

A pair of pants cost 50,000 VND today.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Một đôi quần lót hôm nay có giá 50,000 đồng.

 1. Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

  Pissed – Drunk: say xỉn

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Don’t drive when you are pissed.

Bài viết thuộc 06997f04a7db92466a2baa6ebc8b872d Tin nước Mỹ

Đừng lái xe khi đang say xỉn.

Tags:
50 từ lóng người Anh – Mỹ hay dùng (phần I)

50 từ lóng người Anh – Mỹ hay dùng (phần I)

Nếu bạn hiểu và biết dùng từ lóng, người bản xứ sẽ thấy bạn thân thiện hơn. Vậy nên đừng quên bỏ túi những từ lóng dưới đây nhé. Bên cạnh từ lóng là những từ/cụm từ thông thường đồng nghĩa, bạn sẽ dễ dàng hiểu được nó hơn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất