Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh

Có khá nhiều cách để bạn bày tỏ hi vọng và mong muốn của mình trong tương lai “xa” cũng như trong tương lai “gần”. Chúng ta cùng xem nhé.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

1. Diễn đạt hi vọng trong tương lai “xa”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Dưới đây là một vài cách diễn đạt hữu ích để nói về điều bạn mong muốn xảy ra trong cuộc đời, hoặc nói về những thay đổi bạn mong muốn xảy ra.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

In an ideal world, I’d … ( … I’d have a great job and a big family.)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Trong một Bài viết thuộc 92fb0c6d1758261f10d052e6e2c1123c Tin nước Mỹthế giới lý tưởng, tôi muốn … (… Tôi muốn có một công việc tốt và một gia đình lớn).

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

In an ideal world, there … (… there would be peace / there wouldn’t be any wars.)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Trong một thế giới lý tưởng, sẽ… (thế giới sẽ hòa bình / không có chiến tranh nào xảy ra).

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

It would be great / fantastic / wonderful if …. (… if everyone could get along.)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Nếu…(nếu mọi người đều hòa thuận với nhau) thì sẽ thật tốt/ thú vị/ tuyệt vời.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

In the long-term, I’m hoping …

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Trong tương lai xa, tôi hi vọng …

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Chú ý: Theo sau có thể hoặc là động từ nguyên thể, hoặc là mệnh đề “that”.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“In the long-term, I’m hoping to go to university.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Trong tương lai xa, tôi hi vọng được học ở trường Đại học.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“In the long-term, I’m hoping that I will become a doctor.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Trong tương lai xa, tôi hi vọng rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’ve always hoped for (+ noun)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi luôn luôn hi vọng về (+ danh từ)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’ve always hoped for a good job.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi luôn luôn hi vọng có một công việc tốt.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’ve always dreamed of …. (+ V-ing)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi luôn luôn mơ về…(+V-ing)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’ve always dreamed of becoming an astronaut.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi luôn luôn mơ ước trở thành một phi hành gia.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

2. Diễn đạt hi vọng trong tương lai gần

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’m hoping for … (+ noun)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi đang hi vọng…. (+ danh từ)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’m hoping for a new cell phone for my birthday.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi đang hi vọng một cuộc gọi chúc mừng sinh nhật của tôi.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’m hoping to get …

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi đang hi vọng nhận được…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’m hoping to get a new phone.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi đang hi vọng sẽ nhận được một cuộc gọi.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I would like…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I would like to go on a round-the-world trip.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn có chuyến đi Bài viết thuộc 98f13708210194c475687be6106a3b84 Tin nước Mỹdu lịch vòng quanh Trái Đất.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Chú ý: theo sau “I would like / I’d like” có thể hoặc là danh từ (n), hoặc là động từ (v).

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’d like to go away for Christmas.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn đi du lịch trong dịp Giáng sinh.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I really want…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi thực sự muốn…  

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

(Sử dụng từ “want” có thể bất lịch sự, trừ phi bạn đang nói chuyện với một người bạn thân hoặc người thân trong gia đình).  

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Something I’ve always wanted is…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Một vài điều tôi luôn luôn mong muốn là…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’d be delighted / over the moon if…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi sẽ hài lòng nếu…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’d be delighted if you gave me a new watch.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi sẽ rất vui mừng nếu bạn tặng mình một chiếc đồng hồ đeo tay mới.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Chú ý: động từ theo sau “if” nên chia ở thì quá khứ, bởi vì bạn đang nói về tình huống giả định. Điều có nghĩa là cách dùng gần giống với câu điều kiện loại 2.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

What I’d like more than anything else is…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Điều tôi mong muốn hơn bất kì cái gì khác là…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

On my Christmas wish list is…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Danh sách điều ước vào dịp Giáng sinh của mình là…

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

3. Cách nói về mong muốn

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’d rather have … (+ noun)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn có … (+ danh từ)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’d rather have tickets to the opera.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn có những tấm vé nghe nhạc opera.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Chú ý: bạn có thể sử dụng thể so sánh theo sau “would rather”.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’d rather have tickets to the opera than tickets to the theatre.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn có những tấm vé nghe nhạc opera hơn là những tấm vé đến rạp hát.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’d rather you … (+ simple past)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn bạn…(+ thì quá khứ đơn)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’d rather you saved your money.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn bạn tiết kiệm tiền của mình.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’d prefer (+ noun)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn (+ danh từ)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’d prefer some money for the new house.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn có một khoản tiền để mua ngôi nhà mới.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Chú ý: theo sau “prefer” là giới từ “to”, có nghĩa so sánh thích cái gì hơn cái gì

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’d prefer some money for the house to tickets for the opera.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi muốn có một khoản tiền để mua ngôi nhà mới hơn những tấm vé đi nghe nhạc opera.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

I’d prefer it if you … (+ simple past)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi sẽ hài lòng hơn/vui vẻ hơn nếu bạn… (+ thì quá khứ đơn)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“I’d prefer it if you gave some money to charity.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Tôi sẽ vui vẻ hơn nếu bạn ủng hộ tiền cho quỹ từ thiện.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

… would be more suitable / would be better

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

… sẽ thích hợp hơn/ sẽ tốt hơn.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“A learning toy would be better for Ronnie than money.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Một đồ chơi học tập sẽ tốt hơn với Ronnie hơn là tiền bạc.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

If I had a choice, I would go for… (+ noun)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Nếu có một lựa chọn, tôi sẽ chọn …. (+ danh từ)

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

If it’s all the same to you, …

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Nếu bạn không phiền, ….

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

“If it’s all the same to you, I’d like some book tokens.”

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Nếu bạn không phiền, mình muốn có một vài phiếu tặng sách.

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Chú ý: If it’s all the same to you = If you don’t mind

Bài viết thuộc 59c33016884a62116be975a9bb8257e3 Tin nước Mỹ

Ngọc Lan (Theo English-at-home)

Tags:
23 thành ngữ Tiếng Anh thú vị về thời tiết có thể bạn chưa biết

23 thành ngữ Tiếng Anh thú vị về thời tiết có thể bạn chưa biết

Thành ngữ tiếng Anh luôn khiến cho người học bất ngờ về ý nghĩa của chúng. Cũng chứa những từ như: “mây”, “mưa”, “gió”,… nhưng các thành ngữ dưới đây lại không mấy liên quan tới thời tiết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất