Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Khi bạn muốn hỏi ai đó làm điều gì cho bạn, hoặc đề nghị rằng bạn có thể làm điều gì đó, thì lịch sự là một yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể làm điều ấy.

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Nhờ ai làm việc gì đó cho bạn (Asking someone to do something for you)

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Could you open the door for me, please?” – “Bạn có thể mở cửa giúp tôi được không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Would you mind opening the door for me, please?” – “Phiền bạn mở cửa giúp tôi được không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Can you open the door for me, please?’- “Bạn có thể mở cửa giúp tôi được không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Lưu ý: “could” và “can” theo sau là một động từ nguyên thể không có “to”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Cụm từ “would you mind” – có nghĩa là “bạn có phiền không”  được theo sau bởi một động từ có đuôi “ –ing” hay còn gọi là V-ing.

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Hỏi xem liệu bạn có thể làm điều gì đó (Asking if you can do something)

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Can I use your computer, please?” – “Làm ơn, tôi có thể dùng máy tính của bạn được không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Could I borrow some money from you, please?”- “Làm ơn cho tôi mượn ít tiền được không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Do you mind if I turn up the heating?” – “Bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Would you mind if I turned up the heating?” – “Bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Lưu ý: Dùng “could” sẽ lịch sự hơn dùng  “can”.

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Cụm từ “Do you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời hiện tại, nhưng “would you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời quá khứ.

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Khi bạn dùng hai mẫu câu này, thì không dùng “please” nữa. Nó đã đủ lịch sự rồi!

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Đề nghị làm điều gì đó cho người khác (Offering to do something for another person)

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Khi bạn đề nghị làm gì cho ai đó bạn dùng cụm từ như “ Can I…?- Tôi có thể….”, Shall I….? – tôi có thể...”, “Would you like me to…? – bạn có muốn tôi….”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Ví dụ

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Shall I open the window for you?”- “Tôi mở cửa cho bạn nhé?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Would you like another coffee?” – “Bạn có muốn một ly cà phê khác không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Would you like me to answer the phone?” – “Bạn có muốn tôi trả lời điện thoại không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“I’ll do the photocopying, if you like.” – “Tôi sẽ phô tô, nếu bạn muốn”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Shall, can” và “will” được theo sau bởi một động từ nguyên thể không có to.

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Shall” là một từ riêng của tiếng  Anh Anh và được dùng thông dụng hơn “can”. Would you like được theo sau bởi một danh từ khác, hoặc bởi một đại từ tân ngữ và động từ có “to.”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Trả lời các đề nghị (Responding to offers)

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Đoạn hội thoại Bài viết thuộc 28267ab848bcf807b2ed53c3a8f8fc8a Tin nước Mỹtiếng Anh sau sẽ cho bạn thấy cách để chấp nhận hoặc từ chối một lời đề nghị giúp đỡ bạn

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không ?” 

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Yes please. I’d like to know what time the train leaves.” – “Vâng, làm ơn. Tôi muốn biết mấy giờ tàu chạy.”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Can I help you?” – “Tôi có thể giúp bạn không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

No thanks, I’m just looking.” (In a shop.) – “Không, cảm ơn, tôi chỉ xem thôi.” (Trong cửa hàng)

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Shall I open the window for you?” – “Tôi có thể mở cửa cho bạn không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Yes please. That would be very kind of you.” – “ Vâng làm ơn. Bạn thật tốt bụng”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Would you like another coffee?” – “Bạn muốn một cốc cà phê khác không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

No thanks.” Or, “No thank you.” – “Không, cảm ơn” hoặc “ Không cảm ơn bạn”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Would you like another coffee?” – “Bạn muốn một cốc cà phê khác không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Yes please, that would be lovely.” Or, “Yes please, I’d love one.” – “ Vâng làm ơn, thật tốt quá.” Hoặc, “ Vâng, tôi rất thích”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“Would you like me to answer the phone?” – “Bạn có muốn tôi trả lời điện thoại không?”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

If you wouldn’t mind.” Or, “If you could.” “ Nếu bạn không phiền.” hoặc “ Nếu bạn có thể.”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

(Đừng trả lời “Yes, I would”, nó nghe sẽ giống như thể bạn kỳ vọng người nào đó làm nó cho bạn)

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

“I’ll do the photocopying, if you like.” – “Tôi sẽ phô tô cho bạn nếu bạn muốn.”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

It’s OK, I can do it.”  “Ổn mà, tôi có thể làm được mà” hoặc “Don’t worry, I’ll do it. – “Đừng lo, tôi sẽ làm”

Bài viết thuộc 65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 Tin nước Mỹ

Hoặc “Thank you, that would be great.” –“Cảm ơn bạn, thật tuyệt.”

Tags:
17 thành ngữ diễn tả tâm trạng bằng tiếng Anh (phần I)

17 thành ngữ diễn tả tâm trạng bằng tiếng Anh (phần I)

Trong tiếng Anh có rất nhiều thành ngữ thú vị để diễn tả cảm xúc như buồn, vui, bực bội, giận dữ bên cạnh những mẫu câu thông thường. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất