Chương trình Nhà Đầu tư EB5 với những rủi ro cao

Chương trình EB-5 được quốc hội Mỹ áp dụng từ năm 1990 với mục tiêu kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động Mỹ.

USCIS quản lý Chương trình đầu tư EB-5. Theo chương trình này, các doanh nhân (và vợ / chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi) có đủ điều kiện để xin thẻ xanh (thường trú nhân) nếu họ:

 • Đầu tư cần thiết vào một doanh nghiệp thương mại tại Hoa Kỳ
 • Lập kế hoạch tạo hoặc bảo vệ 10 công việc vĩnh viễn vĩnh viễn cho các nhân viên có trình độ của Hoa Kỳ.
 1. Phân loại Bài viết thuộc 0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc Tin nước MỹVisa:
 • USCIS quản lý chương trình EB-5 do Quốc hội tạo ra vào năm 1990 để kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua việc tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo một chương trình ban đầu được ban hành như là một chương trình thí điểm vào năm 1992, và thường được ủy quyền lại từ đó, các nhà đầu tư cũng có thể hội đủ điều kiện để phân loại EB-5 bằng cách đầu tư thông qua các trung tâm khu vực do USCIS chỉ định dựa trên các đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, Tổng thống đã ký Luật Công 115-56 mở rộng Chương trình Trung tâm Vùng cho tới ngày 8 tháng 12 năm 2017 
 • Chính sách của USCIS về xét xử EB-5 được trình bày trong Tập 6, Phần G của Sổ tay Chính sách của USCIS. Tất cả các nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới, đó là một doanh nghiệp thương mại:
 • Được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 hoặc được thành lập vào hoặc trước ngày 29 tháng 11 năm 1990, đó là:
 • Mua và doanh nghiệp hiện tại được tái cơ cấu hoặc tổ chức lại sao cho doanh nghiệp thương mại mới có kết quả
 • Mở rộng thông qua việc đầu tư để ít nhất 40 phần trăm tăng về giá trị ròng hoặc số nhân viên xảy ra
Cơ quan di trú và nhập cư Hoa Kỳ là bộ phận đảm nhận chính của chường trình đầu tư EB5
 • Doanh nghiệp thương mại là bất kỳ hoạt động vì lợi nhuận nào được hình thành cho hoạt động kinh doanh hợp pháp liên tục bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • Một doanh nghiệp duy nhất
 • Quan hệ đối tác (dù là có giới hạn hay chung)
 • Công ty Cổ phần
 • Liên doanh
 • Tập đoàn
 • Tổ chức khác, có thể là công khai hoặc tư nhân.
 • Định nghĩa này bao gồm một doanh nghiệp thương mại bao gồm một công ty mẹ và các công ty con sở hữu 100 công ty con, miễn là mỗi công ty con đó tham gia vào một hoạt động vì lợi nhuận được hình thành để tiến hành kinh doanh hợp pháp liên tục.
 • Lưu ý: Định nghĩa này không bao gồm các hoạt động phi thương mại như sở hữu và điều hành một nơi ở cá nhân.
 1. Yêu cầu Tạo nghiệp vụ:
Visa doanh nhân EB5
 • Một nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư số vốn cần thiết vào một doanh nghiệp thương mại mới để tạo ra các vị trí toàn thời gian cho ít nhất 10 nhân viên y tế. 
 • Đối với một doanh nghiệp thương mại mới không nằm trong trung tâm khu vực, các doanh nghiệp thương mại mới phải trực tiếp tạo ra các vị trí toàn thời gian, nghĩa là doanh nghiệp thương mại mới (hoặc toàn bộ doanh nghiệp) sở hữu công ty con) phải là chủ nhân của các nhân viên đủ điều kiện.
 • Đối với một doanh nghiệp thương mại mới nằm trong trung tâm khu vực, các doanh nghiệp thương mại mới có thể được tạo ra trực tiếp hay gián tiếp. A.
 • Các công việc trực tiếp là những công việc thiết lập quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và nhân viên giữa doanh nghiệp thương mại mới và những người mà nó thuê.
 • Các công việc gián tiếp là những công việc được tổ chức bên ngoài doanh nghiệp thương mại mới nhưng được tạo ra do doanh nghiệp thương mại mới.
 • Trong trường hợp kinh doanh gặp khó khăn, nhà đầu tư EB-5 có thể dựa vào bảo trì công việc.
 • Nhà đầu tư phải chứng minh rằng số lượng nhân viên hiện có đang hoặc sẽ được duy trì ở mức không ít hơn mức trước khi đầu tư trong thời gian ít nhất là 2 năm.
  • Một doanh nghiệp gặp khó khăn là một doanh nghiệp đã tồn tại ít nhất là hai năm và đã phát sinh lỗ ròng trong khoảng thời gian 12 hoặc 24 tháng trước ngày ưu tiên Mẫu I-526 của Nhà đầu tư Nhập cư. Sự mất mát trong giai đoạn này phải là ít nhất 20 phần trăm của doanh thu kinh doanh gặp rắc trước khi mất. Để xác định liệu kinh doanh gặp khó khăn có tồn tại trong hai năm hay không, những người kế thừa quan tâm đến kinh doanh gặp khó khăn sẽ được coi là đã tồn tại trong cùng thời gian với công việc họ đã thành công.
  • Người lao động hợp lệ là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp hoặc người nhập cư hợp pháp khác được phép làm việc tại Hoa Kỳ bao gồm, nhưng không giới hạn đối với người cư trú có điều kiện, cư trú tạm thời, người tị nạn, người tị nạn, hoặc người sống ở Hoa Kỳ bị đình chỉ trục xuất. Định nghĩa này không bao gồm nhà đầu tư nhập cư; vợ hoặc chồng, con trai, con gái; hoặc bất kỳ người nước ngoài nào trong bất kỳ tình trạng không Bài viết thuộc 32b30a250abd6331e03a2a1f16466346 Tin nước Mỹdi dân nào (như một người không di cư H-1B) hoặc người không được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

 • Việc làm toàn thời là việc làm của một nhân viên đủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp thương mại mới ở vị trí đòi hỏi tối thiểu là 35 giờ làm việc mỗi tuần. Trong trường hợp chương trình trung tâm khu vực, “việc làm toàn thời gian” cũng có nghĩa là việc làm của một nhân viên đủ điều kiện ở một vị trí đã được tạo ra gián tiếp đòi hỏi tối thiểu là 35 giờ làm việc mỗi tuần.
 • Một thỏa thuận chia sẻ việc làm, theo đó hai hoặc nhiều nhân viên đủ tiêu chuẩn có chung một vị trí sẽ được tính là làm việc toàn thời gian nếu đáp ứng được yêu cầu hàng giờ mỗi tuần. Định nghĩa này không bao gồm kết hợp các vị trí bán thời gian ngay cả khi, khi kết hợp, các vị trí đáp ứng yêu cầu  của EB5 theo giờ mỗi tuần. 
 • Công việc không liên tục, tạm thời, theo mùa hoặc tạm thời không đề cập đến chất lượng là công việc toàn thời gian vĩnh viễn. Tuy nhiên, các công việc dự kiến ​​kéo dài ít nhất 2 năm thường không được coi là không liên tục, tạm thời, theo mùa, hoặc tạm thời.
 • Mỹ là vùng đất màu mỡ thuận lợi cho việc kinh doanh
  1. Yêu cầu đầu tư vốn:
  • Vốn là tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, các khoản tương đương tiền và nợ có bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của doanh nhân người nước ngoài với điều kiện là doanh nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm về cá nhân và chủ yếu và tài sản của doanh nghiệp thương mại mới mà theo đó đơn không được sử dụng để đảm bảo bất kỳ khoản nợ nào. Tất cả vốn được đánh giá theo giá trị thị trường bằng đô la Mỹ. Tài sản mua trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phương tiện bất hợp pháp (như hoạt động tội phạm) sẽ không được coi là vốn 
  Mỹ là vùng đất màu mỡ thuận lợi cho việc kinh doanh

  Lưu ý: Nhà đầu tư nhập cư phải xác định rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của vốn đầu tư. Vốn có thể bao gồm lời hứa của nhà đầu tư nhập cư về việc trả tiền (một khoản nợ) trong những trường hợp nhất định.

  • Các khoản đầu tư tối thiểu bắt buộc là:
  • Khoản đầu tư đủ điều kiện tối thiểu tại Hoa Kỳ là $ 1 triệu.
  • Khu vực việc làm có mục tiêu (Thất nghiệp cao hoặc Khu vực nông thôn). Mức đầu tư đủ điều kiện tối thiểu trong khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn ở Hoa Kỳ là 500.000 USD.
  • Một khu vực việc làm được nhắm mục tiêu là một khu vực mà ở thời điểm đầu tư là một khu vực nông thôn hoặc một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150 phần trăm của tỷ lệ trung bình toàn quốc.
  • Một khu vực nông thôn là bất kỳ khu vực nào không nằm trong khu vực thống kê đô thị (được chỉ định bởi Văn phòng Quản lý và Ngân sách) hoặc ranh giới bên ngoài của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số 20.000 hoặc nhiều hơn theo cuộc điều tra dân số mười năm gần đây nhất của Hoa Kỳ Các quốc gia.
  Để sở hữu tấm visa EB5 bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện
   
  Tags:
  California chính thức thành ‘tiểu bang an toàn’ cho di dân lậu

  California chính thức thành ‘tiểu bang an toàn’ cho di dân lậu

  Thống Đốc Jerry Brown hôm Thứ Năm vừa ký ban hành Đạo Luật SB 54, chính thức tuyên bố California là “tiểu bang an toàn” (sanctuary state) cho di dân bất hợp pháp, một hành động cho thấy tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ “sẵn sàng đối đầu” với Tổng Thống Donald Trump.

  Tin cùng chuyên mục
  Tin mới nhất