Công Dân Mỹ Bảo Lãnh Cho Thân Nhân

Công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

1. Vợ / Chồng

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

2. Cha mẹ

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

3. Con (có gia đình và chưa có gia đình)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

4. Anh chị em

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ quyết định hồ sơ đó thuộc ưu tiên nào và thời gian chờ đợi trước khi Bài viết thuộc ca9c267dad0305d1a6308d2a0cf1c39c Tin nước Mỹvisa đáo hạn.

Bài viết thuộc 5c936263f3428a40227908d5a3847c0b Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

BẢO LÃNH CHO CHA MẸ

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Công Dân Mỹ Bảo Lãnh Cho Thân NhânMột công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho cha mẹ để định cư tại Hoa Kỳ. Cha mẹ là quan hệ trực tiếp, visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để tiếp tục cứu xét cho đến khi cha mẹ của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nơi mà cha mẹ quý vị đang sống.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cha mẹ được Sở Bài viết thuộc 46922a0880a8f11f8f69cbb52b1396be Tin nước MỹDi Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 4 – 6 tháng.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

GIẤY TỜ YÊU CẦU:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao hộ chiếu, bằng Bài viết thuộc 301ad0e3bd5cb1627a2044908a42fdc2 Tin nước Mỹquốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao giấy hôn thú của cha mẹ (nếu đang bảo lãnh cho cha)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Khai sinh của quý vị

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Phí nộp hồ sơ bảo lãnh cho Sở Di Trú: tùy từng năm

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH VÀ THỦ TỤC TẠI TRUNG TÂM CHIẾU KHÁNG QUỐC GIA (NVC)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Bảo trợ tài chánh: Sau khi hồ sơ bảo lãnh của cha mẹ quí vị được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để cứu xét. Người bảo lãnh cần nộp bộ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của quý vị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt Nam.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Người bảo lãnh cho cha mẹ của quý vị phải nộp bộ bảo trợ tài chánh để chứng minh đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh nhập cư. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Thời gian chờ đợi để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chánh cho đến khi phỏng vấn là từ 3 đến 6 tháng.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Phí trả NVC: 88$ cho người bảo lãnh và $404 cho đương đơn (năm 2013)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

GIẤY TỜ YÊU CẦU CHO NGƯỜI BẢO LÃNH:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao thuế thu nhập gần nhất

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh( nếu làm chủ)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản gốc hay bản sao giấy khai sinh của quí vị

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

VÀO ĐÂY ĐỂ XEM YÊU CẦU THUẾ THU NHẬP: http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

BẢO LÃNH CHO CON

Bài viết thuộc 5c936263f3428a40227908d5a3847c0b Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Bảo lãnh cho con: Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho con (có gia đình hoặc chưa có gia đình) để định cư tại Hoa Kỳ. Nếu con dưới 21 tuổi và chưa có gia đình trong thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh thì được xem là quan hệ trực tiếp và không được xếp theo diện ưu tiên nào (không phải chờ đợi theo như Lịch Chiếu Kháng). Nếu con trên 21 tuổi, chưa có gia đình, thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh này được xem như diện F2B. Nếu con có gia đình, thời gian yêu cầu được xem như diện ưu tiên F3. Vui lòng tham khảo Lịch chiếu kháng hàng tháng để biết thời gian chờ cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục cứu xét cho đến khi con của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà con quý vị đang sống.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cho con được Sở Di Trú chấp thuận tùy thuộc vào từng thời điểm và tùy vào diện ưu tiên.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

GIẤY TỜ YÊU CẦU:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao hộ chiếu, giấy quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao giấy hôn thú của con (nếu con có gia đình)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Khai sinh của con quí vị

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Giấy xác nhận đổi tên (nếu có)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Phí nộp bảo lãnh cho Sở Di Trú: $420 (năm 2013)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

BẢO LÃNH CHO ANH CHỊ EM

Bài viết thuộc 5c936263f3428a40227908d5a3847c0b Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Bảo lãnh cho anh chị em: Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho anh chị em. Thời gian chờ đợi cho hồ sơ này được xếp theo diện ưu tiên F4. Sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi anh chị em của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà anh chị em của quý vị đang sống.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh anh chị em được Sở Di Trú chấp thuận thì khác nhau ở mỗi thời điểm và tùy thuộc diện ưu tiên.

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

GIẤY TỜ YÊU CẦU:

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao khai sinh của người bảo lãnh

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao khai sinh của người được bảo lãnh

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

· Bản sao giấy xác nhận đổi tên của người bảo lãnh (nếu có)

Bài viết thuộc b0b183c207f46f0cca7dc63b2604f5cc Tin nước Mỹ

Theo ditrumy

Tags:
2 người Việt sang Mỹ du lịch bị đ.â.m c.h.ế.t tại khách sạn

2 người Việt sang Mỹ du lịch bị đ.â.m c.h.ế.t tại khách sạn

Hai người Việt đến Las Vegas, Mỹ đã b.ị đ.â.m c.h.ế.t tại khách sạn và s.ò.n.g b.ạ.c Circus Circus hôm 1-6.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất