30 tuổi lập cái gì, 40 tuổi mê điều gì, 50 tuổi biết được gì

30 tuổi lập cái gì, 40 tuổi mê điều gì, 50 tuổi biết được gì

Khổng Tử từng nói: “Ta, 15 tuổi chí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc”.