Phương pháp tắm 90 giây giúp tỉnh táo buổi sáng

Phương pháp tắm 90 giây giúp tỉnh táo buổi sáng

Tắm nước lạnh trong 30 giây đầu tiên, sau đó chuyển sang nước nóng ở 30 giây kế tiếp, 30 giây cuối cùng quay về tắm nước lạnh.