Cách giao tiếp lịch sự bằng tiếng Anh

Cách giao tiếp lịch sự bằng tiếng Anh

Khi nhìn thấy một người hắt hơi, bạn nên nói "bless you". Mỗi lần ăn no và ợ (burp), bạn hãy nói “excuse me”.