Học tiếng Anh - Trang 2
Nói tiếng Anh có cần hay?

Nói tiếng Anh có cần hay?

Tiếng Anh là công cụ truyền đạt ý tưởng, không nên đặt vấn đề hay dở, hãy xem có hiệu quả hay không.