Năm từ lóng phổ biến trong tiếng Anh - Mỹ

Năm từ lóng phổ biến trong tiếng Anh - Mỹ

Trong một số tình huống, "to crash" không có nghĩa đâm sầm, va quệt mà tương đương với "sleep over".