Ba sai lầm của sinh viên muốn du học Mỹ

Ba sai lầm của sinh viên muốn du học Mỹ

Chỉ chú ý vào trường nổi tiếng, thi lấy chứng chỉ muộn và không tìm hiểu học bổng là sai lầm thường gặp của sinh viên muốn du học Mỹ.