nail - Chủ tiệm nail: Tốt, xấu, dưới cái nhìn của thợ