Những điều l,ạ lù,ng trong mắt rể Tây về t,ập qu,án quê vợ

Những điều l,ạ lù,ng trong mắt rể Tây về t,ập qu,án quê vợ

Jimmy thấy l,ạ khi thấy vợ sáng nào cũng ăn mỳ với hành, thịt, mà anh cứ ngỡ là cho bữa tối.