Bảo vệ quyền của cư dân chưa có giấy tờ cư trú hợp lệ

Bảo vệ quyền của cư dân chưa có giấy tờ cư trú hợp lệ

Thời gian tới sẽ là giai đoạn khó khăn cho các cá nhân và gia đình chưa có giấy tờ cư trú hợp lệ tại Hoa Kỳ, đặc biệt ảnh hưởng đến các cá nhân đang trong tiến trình bị từ chối bởi tòa án di trú.