Bài viết gây bão của Việt Kiều về câu chuyện: “Đừng chơi với người Việt”

Bài viết gây bão của Việt Kiều về câu chuyện: “Đừng chơi với người Việt”

Tôi là một Việt kiều và trước khi lên đường sang Tây, tôi có nhận được một lời khuyên rằng: Nếu sang đó, đừng chơi với người Việt