Long đong gạo Việt trên thị trường Mỹ

Long đong gạo Việt trên thị trường Mỹ

Mặc dù Mỹ là nơi có hàng triệu người nhập cư gốc Á sinh sống với sức tiêu thụ gạo rất lớn nhưng có một thực tế là hạt gạo Việt đang mất dần vị thế.