Mỹ bắt một phụ nữ gốc Việt với c,áo bu,ộc trợ giúp I S

Mỹ bắt một phụ nữ gốc Việt với c,áo bu,ộc trợ giúp I S

Một phụ nữ Mỹ gốc Việt bị cá,o bu,ộc giúp tổ chức kh,ủng b,ố IS lập danh sách các binh lính và nhân viên ngoại giao Mỹ để s,át h,ại.