nha duong lao - Nursing home - Nhà dưỡng lão, người nhà đang gửi gắm hay rũ bỏ?