Nhận con của em trai làm con nuôi và đưa đi Mỹ làm thủ tục như thế nào?

Do không có yêu cầu về việc bạn phải có quốc tịch Mỹ mới được phép nhận con nuôi nên bạn có thể tiến hành thủ tục nhận nuôi con nuôi bất cứ thời điểm nào.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Hiện nay, Bài viết thuộc b7ee6f5f9aa5cd17ca1aea43ce848496 Tin nước MỹViệt Nam và Mỹ đều là các thành viên của Công ước La Haye 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, nên việc muốn nhận nuôi con nuôi là Bài viết thuộc a8e864d04c95572d1aece099af852d0a Tin nước Mỹngười Việt Nam ngoài phải đáp ứng các quy định pháp luật Mỹ, bạn còn phải tuân thủ các quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 của Việt Nam.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

“…. b) Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;….”

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Tuy nhiên, việc nhận nuôi con nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Điều kiện của người được nhận làm con nuôi theo Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

“Điều 8. Người được nhận làm con nuôi

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.”

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Điều kiện của người nhận con nuôi theo Điều 14 Luật nuôi con nuôi năm 2010:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

“Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

d) Có tư cách đạo đức tốt.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.”

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Điều kiện về sự đồng ý cho làm con nuôi theo Điều 21 Luật Nuôi con nuôi 2010:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

“Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi

 

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

2. Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 Điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe doạ hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

4. Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 ngày.”

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Hồ sơ, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

+) Đăng ký nuôi con nuôi tại

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

+)Hồ sơ của người xin nhận con nuôi:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm những giấy tờ sau:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1.1. Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu quy định).

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1.2. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1.3. Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1.4. Bản điều tra về tâm lý, gia đình.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1.5. Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1.6. Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1.7. Phiếu lý lịch tư pháp.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1.8. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Các giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm 1.2 đến 1.8 do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp hoặc xác nhận.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

+) Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Hồ sơ được lập thành 03 bộ, gồm những giấy tờ sau:

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

1. Giấy khai sinh;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

2. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

3. Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

4. Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

5. Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

6. Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em;

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

7. Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế trong nước (theo mẫu), có xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bài viết thuộc ad61ab143223efbc24c7d2583be69251 Tin nước Mỹ

Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

Nguồn: Công lý

Tags:
Khó khăn giải cứu nạn nhân trong vụ sập cầu tại Mỹ

Khó khăn giải cứu nạn nhân trong vụ sập cầu tại Mỹ

Sở cảnh sát thành phố Miami cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và có thể còn những người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sập cầu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất