Ôn lại 8 câu hỏi quen thuộc với How

Là một trong những từ để hỏi phổ biến nhất, How khi kết hợp với những từ khác tạo ra các câu hỏi mang nghĩa khác nhau.

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

1. How + be + N? Cái gì đó như thế nào?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

How was your exam?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Kì thi của bạn thế nào?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

2. How often + trợ ĐT + S + V? Hỏi tần suất

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

How often do you go swimming?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Bạn có hay đi bơi không?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

3. How long + trợ ĐT + S + V? Hỏi về khoảng thời gian của hành động

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

How long does it take to get to Hanoi by plane?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Đi máy bay đến Hà Nội thì mất bao lâu?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

4. How + adj+ be + S? Hỏi thông tin chi tiết của đối tượng

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

How long Bài viết thuộc d840cc5d906c3e9c84374c8919d2074e Tin nước Mỹis this river?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Con sông này dài bao nhiêu?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

5. How much …? Hỏi giá cả

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

How much is that ring?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Chiếc nhẫn kia giá bao nhiêu?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

6. How many ….? Hỏi số lượng

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

How many apples are there in this table?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Có bao nhiêu quả táo trên bàn?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

7. How about + Ving? Gợi ý làm gì

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

How about playing soccer?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Chơi bóng đá thì sao?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

8. How + trợ ĐT + S + V? Hỏi cách thức thực hiện công việc

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

How do you make the cake?

Bài viết thuộc 06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc Tin nước Mỹ

Cậu làm cái bánh này như thế nào vậy?

Tags:
30 thành ngữ thông dụng nhất trong giao tiếp tiếng Anh (phần 2)

30 thành ngữ thông dụng nhất trong giao tiếp tiếng Anh (phần 2)

Thành ngữ luôn làm cho câu nói của chúng ta thêm sinh động nhưng cũng gây nhiều rắc rối vì khá khó hiểu, mang ý nghĩa biểu trưng. Dưới đây là 30 thành ngữ thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất