CEO Huawei: 'Doanh thu giảm 30 tỷ USD chỉ là rất nhỏ'

CEO Huawei: 'Doanh thu giảm 30 tỷ USD chỉ là rất nhỏ'

Ông Nhậm Chính Phi khẳng định mảng sản phẩm tiêu dùng của Huawei tại Trung Quốc vẫn rất mạnh và vấn đề chính nằm ở mảng quốc tế.