• Phân biệt thẻ xanh Canada với thẻ xanh Mỹ

    Phân biệt thẻ xanh Canada với thẻ xanh Mỹ

    Thẻ xanh là từ gọi tắt của người được hưởng quy chế thường trú nhân. Thẻ xanh Canada thực chất chỉ là một cách gọi khác đi hoặc cũng có thể là một nhận định sai nếu không hiểu sự khác biệt giữa thẻ thường trú Canada và thẻ xanh Mỹ.