Hai ngã rẽ Trump - Biden trong chặng nước rút

Hai ngã rẽ Trump - Biden trong chặng nước rút

Trump bị ngắt lời hai lần trong một cuộc mít tinh ở Ohio tuần này, khi những người ủng hộ hô vang: "Hãy lấp đầy ghế trống trong Tòa án Tối cao".