Mỹ: Trường học nguy hiểm hơn chiến trường

Mỹ: Trường học nguy hiểm hơn chiến trường

Trường học ở Mỹ đang ngày càng kém an toàn cho trẻ em khi tình trạng b.ạ.o l.ự.c s.ú.n.g đ.ạ.n khiến khoảng 33.000 người c.h.ế.t/năm. Từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 29 em t.h.i.ệ.t m.ạ.n.g vì các cuộc t.ấ.n c.ô.n.g vào trường học, vượt quá số quân nhân t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g trên chiến trường là 13 binh lính.