Bốn trường hợp thường bị trục xuất khi đã nhập cảnh Hoa Kỳ

Bốn trường hợp thường bị trục xuất khi đã nhập cảnh Hoa Kỳ

Trục xuất tiếng Anh là “Removal,” và theo Điều Luật 237 thì “Removal Under Deportation Grounds” được áp dụng để trục xuất những người nào đã nhập cảnh Hoa Kỳ.