Nghiên cứu: Làm việc thiện thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe và thọ mệnh

Nghiên cứu: Làm việc thiện thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe và thọ mệnh

Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu hiện đại, thiện – ác không chỉ giới hạn ở lĩnh vực tâm linh hay tinh thần. Làm việc thiện thực sự có thể trực tiếp tác động đến sức khỏe của mỗi cá nhân.