trump - Trump hủy bỏ cuộc diễu hành quân sự khi chi phí ước tính lên tới 92 triệu đô la