Truyện ngắn song ngữ: Cuộc hành trình tới gặp Đức Phật của chàng trai vô gia cư

HOMELESS MAN’S JOURNEY TO MEET BUDDHA - CUỘC HÀNH TRÌNH TỚI GẶP ĐỨC PHẬT CỦA CHÀNG TRAI VÔ GIA CƯ

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

One day, a young homeless man caught the mouse that was stealing hBài viết thuộc a4300b002bcfb71f291dac175d52df94 Tin nước Mỹis food.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Một ngày nọ, cậu thanh niên vô gia cư bắt được con chuột đang lấy phần thức ăn của cậu.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Why are you stealing from me? I am a homeless man, can’t you steal from richer people?

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

“Tại sao ngươi lại lấy của ta, sao ngươi không lấy của những người giàu có hơn?”

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

It’s your destiny, you can only have eight items in your possession. No matter how much you beg, this is all you will be able to have.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Đó là số phận của cậu rồi, cậu chỉ có được 8 thứ này thôi. Cho dù cậu có xin bao nhiêu đi nữa, thì tất cả những gì cậu có được chỉ là thế này thôi.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

The young man was shocked and said, why is this my destiny?

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Cậu thanh niên ngạc nhiên nói: “Tại sao đó lại là số phận của ta?”

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

The mouse replied, I do not know. You should try and ask the Buddha.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Con chuột đáp lại: “Tôi không biết. Cậu thử tới hỏi Đức Phật xem sao.”

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

So, the homeless man went on a journey to meet Buddha.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Và cậu thanh niên vô gia cư bắt đầu hành trình của mình tới gặp Đức Phật.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

After walking for hours, he decided to rest. He found a cottage and the noble family welcomed the traveler.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Sau khi đi được một vài giờ đồng hồ, cậu quyết định nghỉ một lát. Cậu thấy một ngôi nhà nhỏ và những người trong gia đình ấy rất hiếu khách.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

After hearing his story they said, we have a young daughter who cannot speak. Can you ask Buddha “what do we have to do to make her speak?”

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Sau khi nghe câu chuyện của cậu thanh niên, họ nói: “Chúng tôi có một đứa con gái bị câm. Cậu có thể hỏi Đức Phật chúng tôi phải làm gì để giúp cháu có thể nói được không?”

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Next morning, the homeless man thanked them for shelter and promised to ask Buddha the question.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Sáng hôm sau, cậu thanh niên cảm ơn gia đình đã cho cậu trú chân và hứa sẽ hỏi Đức Phật giúp họ.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Further on his journey, he met a wizard who gave him a question too. Can you please ask the Buddha what do I have to do to go to heaven?

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Cậu tiếp tục lên đường và gặp một pháp sư cũng muốn nhờ anh hỏi Đức Phật: “Cậu có thể hỏi Đức Phật tôi phải làm gì để lên được thiên đàng?”

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

The young man obliged and on his remaining journey befriended a turtle who helped him cross the river.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Cậu thanh niên nhận lời và trong những ngày hành trình còn lại, cậu đã gặp con rùa và nó giúp cậu qua sông.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

The turtle had his own question for Buddha, can you please ask the Buddha, “What do I have to do to become a dragon?”

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Con rùa cũng có câu hỏi muốn gửi tới Đức Phật: “Cậu có thể hỏi Đức Phật tôi phải làm gì để có thể trở thành con rồng được không?” 

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

The young man thanked the turtle and continued on his journey.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Cậu thanh niên cảm ơn con rùa và tiếp tục chuyến đi.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Finally, the young man meets the Buddha. Buddha announced that he would just be answering three questions.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Cuối cùng, cậu đã gặp được Đức Phật. Đức Phật nói rằng Ngài sẽ chỉ trả lời ba câu hỏi của cậu.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

But the homeless man had four questions so, he thinks carefully.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Nhưng cậu thanh niên lại có bốn câu hỏi và cậu cân nhắc kĩ lưỡng.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

He thinks about the turtle living for 500 years trying to become a dragon. The wizard living for 1000 years trying to go to heaven. The girl who has to live her whole life unable to speak.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Cậu nghĩ tới con rùa đã sống 500 năm và mong muốn hóa thân thành rồng. Vị pháp sư sống 1000 năm chờ ngày Đắc Đạo. Cô gái không thể nói được gì trong suốt quãng đời còn lại.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

He then decides to ask all their questions.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Và cậu quyết định hỏi Đức Phật ba câu hỏi ấy.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

On hearing all the questions, the Buddha answered. The turtle is unwilling to leave the comfort of his shell which is stopping him from becoming a dragon.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

The wizard always carries his staff and that is keeping him from heaven.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

As for the girl, she will be able to speak when she will meet her soulmate.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Sau khi nghe xong, Đức Phật trả lời. Con rùa thật sự không muốn buông bỏ lớp mai thoải mái của nó.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Vị pháp sư luôn luôn không muốn buông bỏ những tài thuật của mình.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Còn cô gái thì sẽ nói được khi cô gặp được người tri kỉ của mình.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

On his return journey, the homeless man tells everyone the answers to their questions.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Trên hành trình trở về, cậu thanh niên nói với mọi người câu trả lời cho những câu hỏi của họ.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

As a token of gratitude, the turtle rewarded the young man with its shell filled with pearls.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Con rùa đã tặng cho cậu cái mai chứa đầy ngọc trai của mình thay cho lòng biết ơn.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Thank you, I no longer need this as I am a dragon now, and he flew away.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

“Cảm ơn cậu, tôi không còn cần những thứ này nữa khi tôi là một con rồng”, và nó liền bay đi.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

The wizard before leaving for heaven gave his staff to the young man.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Vị pháp sư trước khi lên Thiên Đàng đã tặng lại cây gậy phép thuật cho cậu thanh niên.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

The young man now has wealth from the turtle and power from the wizard.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Cậu thanh niên giờ đã trở nên giàu có và quyền lực nhờ chú rùa và vị pháp sư.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

He goes back to the family that gave him shelter. While telling them their answer, the daughter came downstairs and said, “Is that the man that was here last week?” The young girl and the homeless young man have now found their soulmate.

Bài viết thuộc 821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 Tin nước Mỹ

Cậu quay trở lại gia đình đã cho cậu tá túc ngày trước. Khi nói với họ câu trả lời của Đức Phật, người con gái đã đi xuống và nói rằng: “Đây có phải là chàng trai đã ở đây vào tuần trước không?” Cô gái trẻ và cậu thanh niên đã tìm được người bạn tri kỉ của mình.

Tags:
10 thành ngữ tiếng Anh liên quan tới ‘cat’

10 thành ngữ tiếng Anh liên quan tới ‘cat’

Cùng điểm qua một số thành ngữ có nhắc tới ‘mèo’ trong đó nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất