Từ vựng chủ đề: Văn hóa

Văn hóa là chủ đề khó và rộng nhưng thường xuyên có mặt trong các bài thi IELTS và TOEFL. Trong bài học hôm nay, Đại Kỷ Nguyên tập hợp giúp bạn những từ vựng liên quan tới chủ đề này, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Acculturation – /əˌkʌltʃəˈreɪʃn /: sự tiếp nhận và biến đổi văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Assimilate – /əˈsɪməleɪt/: đồng hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Ancient monument – /ˈeɪnʃənt ˈmɑːnjumənt/: tượng đài cổ

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

BuddhBài viết thuộc a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d Tin nước Mỹist culture – /ˈbʊd.ɪst. ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Phật giáo

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Belief – /bɪˈliːf/: niềm tin

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Confucius culture  /kənˈfjuː.ʃəs.ˈkʌl.tʃɚ /: văn hóa Nho giáo

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Christian Culture  /ˈkrɪs.ti.ən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Cơ Đốc giáo

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Civilization – /ˌsɪvələˈzeɪʃn/: nền văn minh

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Conformity  /kənˈfɔːm/: sự tuân theo

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural conflicts – /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈkɒn.flɪkt/: sự xung đột văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural Diffusion – /ˈkʌl.tʃɚ.əl dɪˈfju·ʒən/: sự lan truyền văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural diversity  /ˈkʌl.tʃɚ.əl daɪˈvɜː.sə.ti/: đa dạng văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultivation culture – /ˈkʌl.tə.veɪ.ʃən. ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa tu luyện

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural exchange – /ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural integration – /ˈkʌltʃərəl ɪntɪˈɡreɪʃn/: hội nhập văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural assimilation – /ˈkʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn/: sự đồng hóa về văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural difference – /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: sự khác biệt văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural specificity – /ˈkʌltʃərəl spesɪˈfɪsəti/: nét đặc trưng văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural uniqueness – /ˈkʌltʃərəl juˈniːknəs/: nét độc đáo trong văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural festival – /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: lễ hội văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural heritage – /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/: di sản văn hoá

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Culture shock – /ˈkʌltʃər ʃɑːk/: cú sốc văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural variation – /ˈkʌltʃərəl.ver.iˈeɪ.ʃən/: sự biến dị văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural homogenization – /ˈkʌl.tʃɚ.əl həˌmɒdʒ.ɪn.aɪˈzeɪ.ʃən/: sự đồng nhất văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural landscape – /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈlænd.skeɪp/: cảnh quan văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural tradition – /ˈkʌl.tʃɚ.əl trəˈdɪʃ.ən/: truyền thống văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Cultural trait  – /ˈkʌl.tʃɚ.əl treɪt/: nét văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Culture hearth – /ˈkʌl.tʃɚ.əl hɑːθ/: cái nôi văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Discriminate (against smb)  /dɪˈskrɪmɪneɪt əˈɡeɪnst/: phân biệt đối xử (với ai)

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Dialect – /’daɪ.ə.lekt/: tiếng địa phương

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Semi – divine culture – /ˈsem.aɪ. dɪˈvaɪn, ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa bán Thần

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Ethical standard – /ˈeθɪkl stændərd/: chuẩn mực đạo đức

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Exchange – /ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Ethnocentrism – /ˌeθ·noʊˈsen·trɪz·əm/: chủ nghĩa dân tộc

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Eliminate – /ɪˈlɪmɪneɪt /: loại trừ

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Folk culture – /foʊk kʌltʃər/: văn hóa dân gian

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Global culture  / ˈɡləʊ.bəl ˈkʌl.tʃər/: sự toàn cầu hóa văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Global village – / ˈɡləʊ.bəl ˈvɪl.ɪdʒ/: làng văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Historic site – /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Intangible cultural heritage of humanity – di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Integrate  /ˈɪntɪɡreɪt/: hội nhập

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Islamic culture – /ˈɪz.læm.ˈkʌl.tʃər/: văn hóa Hồi giáo

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Local culture  /ˈləʊ.kəl ˈkʌl.tʃər/: văn hóa địa phương

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Material culture – /məˈtɪə.ri.əl ˈkʌl.tʃər/: chất liệu văn hóa

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

National identity – /ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: bản sắc dân tộc

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Oral tradition – /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/: truyền miệng

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Perceptions – /pəˈsep.ʃən/: nhận thức

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Prejudice – /ˈpredʒudɪs/: định kiến, thành kiến

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Religion – /rɪˈlɪdʒ.ən/: tôn giáo

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Ritual  /ˈrɪtʃuəl/: lễ nghi

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Race conflict – /reɪs kɑːnflɪkt/: xung đột sắc tộc

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Racism – /ˈreɪsɪzəm/: chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Show prejudice (against smb/smt) – /predʒudɪs əˈɡeɪnst/: thể hiện thành kiến (với ai, cái gì)

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Segregation – /ˈseɡ.rɪ.ɡeɪt/: sự tách riêng, sự chia tách, sự phân biệt dựa trên tôn giáo, tín ngưỡng, màu da…

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Subculture – /ˈsʌbˌkʌl.tʃər/: văn hóa nhóm, văn hóa vùng miền

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Time-honored / Long –standing culture  /ˈtɑɪm ˌɑn·ərd/: nền văn hóa lâu đời

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Taoist culture – /ˈdaʊ. ɪst.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Đạo gia

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

To be well-preserved  /´welpri´zə:vd/: được giữ gìn, bảo tồn tốt

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

To be derived from – /dɪˈraɪvd frɒm/: được bắt nguồn từ

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

To be distorted – /dɪˈstɔːrtid/: bị bóp méo, xuyên tạc

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

To be handed down  /tu bi hændid daʊn/: được lưu truyền

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

To be imbued with national identity – /tu bi ɪmˈbjuːd wɪθ ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: đậm đà bản sắc dân tộc

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

To be at risk – / tu bi æt rɪsk/: có nguy cơ, nguy hiểm

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Traditional culture – /trəˈdɪʃ.ən.əl.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Values – /ˈvæl.juː/: giá trị

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Wonder – /ˈwʌndər/: kỳ quan

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

True religions set the moral and cultural foundations for humankind, helping humanity to have the necessary ethical standard system to sustain stability for human society.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Các tôn giáo chân chính đã đặt định cơ sở đạo đức và văn hóa cho nhân loại, giúp nhân loại có hệ thống chuẩn mực đạo đức cần thiết tạo nên sự ổn định cho xã hội loài người.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

The moral conception of traditional culture in ancient countries in the world are not much different.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Quan niệm đạo đức trong văn hóa truyền thống ở các quốc gia thời cổ đại trên Bài viết thuộc f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b Tin nước Mỹthế giới không khác nhau nhiều.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

There are many cultural heritages of prehistoric civilizations dating to tens of millions of years that override Darwin’s Evolution Theory.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Có rất nhiều di sản của nền văn hóa tiền sử có niên đại hàng chục triệu năm đã phủ định thuyết Tiến hóa của Darwin.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

The divine culture of ancient China was the oldest civilization that existed in the world but was destroyed in Mainland China itself during the Cultural Revolution. It is better preserved in Taiwan, Japan and Korea.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Nền văn hóa Thần truyền của Trung Hoa là nền văn minh lâu đời nhất tồn tại trên thế giới nhưng đã bị phá hủy tại chính Trung Quốc trong cuộc cách mạng văn hóa. Nó được bảo tồn tốt hơn ở Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Traditional Western culture is associated with Christian ideology.

Bài viết thuộc 248e844336797ec98478f85e7626de4a Tin nước Mỹ

Văn hóa truyền thống phương Tây gắn liền với hệ tư tưởng của Cơ Đốc giáo.

Tags:
Từ vựng và Các cách để nói về Sở thích bằng tiếng Anh

Từ vựng và Các cách để nói về Sở thích bằng tiếng Anh

Sở thích (hobbies), hay những việc bạn ưa thích làm trong thời gian rảnh rỗi (free time) là một chủ đề quen thuộc nhưng không kém phần thú vị. Trong bài này, ta sẽ cùng xem các cách diễn tả một điều bạn yêu thích và các từ vựng về những sở thích điển hình, đặc biệt là sở thích về các môn thể thao.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất