vi khuan xau - Thu hồi hơn 206 triệu quả trứng do bùng phát bệnh salmonella