» 
Chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm

Chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm

Thẻ xanh 2 năm là thẻ xanh có điều kiện, có nghĩa rằng trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn 90 ngày, đương đơn phải xin chuyển đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm.