» 
Lùi ngày chiếu khán đáo hạn diện anh, chị hoặc em của công dân Mỹ

Lùi ngày chiếu khán đáo hạn diện anh, chị hoặc em của công dân Mỹ

Bộ Ngoại Giao sẽ thụt lùi lại ngày chiếu khán đáo hạn bảy tháng cho diện ưu tiên 4 bắt đầu Tháng Hai, 2020. Ngày chiếu khán đáo hạn của diện ưu tiên 4 cho Tháng Giêng là ngày 1 Tháng Hai, 2007, và cho Tháng Hai là ngày 1 Tháng Bảy, 2006.