3 đứa trẻ bán vé số phụ bà nuôi ông

3 đứa trẻ bán vé số phụ bà nuôi ông

Cha mẹ cái kiểu gì. Đọc mà tức thiệt