» 
THAY ĐỔI TRONG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ, DIỆN VISA EB-5

THAY ĐỔI TRONG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ, DIỆN VISA EB-5

Sở di trú ngày hôm qua thông báo đề xuất thủ tục giải quyết mới đối với những hồ sơ đầu tư định cư diện Visa eb5.